Regulamin Serwisu Internetowego www.virgotorun.pl

 

I. Definicje

 

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie i/lub Rezerwację podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat.
  2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
  3. Karta Podarunkowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznik nr 5 do Regulaminu.
  4. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza  korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.
  5. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  6. Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.3.i) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
  8. Kupon Promocyjny – informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.
  9. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie w Serwisie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
  10. Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
  11. Produkt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  12. Produkt Ubezpieczeniowy – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 4 do Regulaminu; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub Rezerwacji Produktów.
  13. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.
  14. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  15. Regulamin Publikacji Treści – regulamin dotyczący komunikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  16. Regulamin Kredytowy (Regulamin Rat) – regulamin sprzedaży produktów finansowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
  17. Regulamin Ubezpieczeń – regulamin sprzedaży Produktów Ubezpieczeniowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu.
  18. Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym – regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu.
  19. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem COK.
  20. Rezerwacja – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  21. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https://virgotorun.pl
  22. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty) i/lub Rezerwację (zarezerwować Produkty w Sklepie Internetowym i kupić je w Sklepie fizycznym).
  23. Sklep fizyczny  – punkt Usługodawcy stanowiący część sieci handlowej pod marką
   Virgo, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klient może odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym i/lub zawrzeć Umowę sprzedaży.
  24. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
  25. Towar – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  26. Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  27. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  28. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.
  29. Usługa Dodatkowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  30. Usługodawca – Przedsiębiorstwo
   Handlowo-Usługowe-Virgo Malec-Białęcka Katarzyna, ul. Bolesława
   Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń o numerze NIP: 8791976574 Dane
   kontaktowe usługodawcy dotyczących Serwisu Internetowego Virgo Dział
   Sprzedaży Internetowej ul. Chrobrego 145/147 87-100 Toruń tel.: +48 785
   831 368
  31. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
  32. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  33. Ustawa DU – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844 z poźn. zm.).
  34. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  35. Ustawa KK – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497).
  36. Ustawa PA – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
  37. Ustawa PT – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).
  38. Zamówienie – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  39. Produkt personalizowany – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 7
   do Regulaminu.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:
  1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
  2. powiadamianie o statusie Zamówień oraz Rezerwacji w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),
  3. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami oraz Rezerwacjami (wymaga Rejestracji i logowania),
  4. dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
  5. dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w Koncie Klienta),
  6. informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym oraz poszczególnych Sklepach fizycznych (nie wymaga Rejestracji i logowania),
  7. składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (wymaga Rejestracji i logowania),
  8. komunikację dotycząca Produktów i aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie), w tym wyrażanie opinii o Produktach, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu,
  9. nabywanie Kredytów (wymaga Rejestracji i logowania) i/lub dostęp do oferty Kredytów, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu,
  10. nabywanie Produktów Ubezpieczeniowych (wymaga Rejestracji i logowania) i/lub dostęp do oferty Produktów Ubezpieczeniowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu,
  11. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania),
  12. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towaru nabytych w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania).
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
 3. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji korzystając z pośrednictwa COK. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość  jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługobiorcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień oraz Rezerwacji nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.
 5. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne, wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych Produktów i/lub Treści cyfrowych, Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, możliwość zakupu wybranych Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.
 6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, i Treści cyfrowych, usługodawców: Kredytów, Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 7. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 

III. Warunki techniczne

 

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  3. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  4. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  4. personalizacji przekazów marketingowych,
  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 3. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na którym załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
 4. Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.
 5. W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

 

IV. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa COK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego Klienta z COK i zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem COK. W przypadku Rejestracji dokonywanej w Sklepach fizycznych lub za pośrednictwem COK Usługodawca nadaje tymczasowe hasło Konta Klienta i przesyła Klientowi na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji informację o utworzonym haśle tymczasowym oraz o możliwości jego zmiany przez Klienta.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji i:
  1. zapisał się na Newsletter, lub
  2. wyraził w Koncie Klienta zgodę: i) na przetwarzanie danych osobowych zebranych przez Usługodawcę w procesie rejestracji jak i innych danych uzyskanych w przyszłości, w celach statystycznych, promocyjnych i marketingowych przez Usługodawcę, oraz ii) na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy, lub
  3. rejestracji Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie fizycznym w sposób wskazany w art. IV.9 uzyskuje dostęp do:
   1. historii zarejestrowanych zakupów dokonanych w Sklepach fizycznych na zasadach określonych w art. IV.9;
   2. w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. IV.6.1 i art.IV.6.2.- do: i) pakietu Kuponów Promocyjnych „na start” zgodnie z bieżącą promocją prowadzoną w Koncie Klienta, ii) indywidualnych Kuponów Promocyjnych dostępnych po zalogowaniu na Konto Klienta w sekcji „Kupony Promocyjne”;
   3. do innych promocji organizowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą, o których Usługodawca będzie zawiadamiał w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę;
 7. W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 8. Po wykonaniu czynności, o których mowa w art. IV.6.1 – art.IV.6.3. Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepach fizycznych – nie dotyczy zakupów dokumentowanych fakturą – po uprzedniej rejestracji Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie fizycznym w Koncie Klienta.
 9. Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym dokonuje się automatycznie. Rejestracji Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie fizycznym dokonuje Klient: i) samodzielnie poprzez Konto Klienta lub ii) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu danych identyfikacyjnych wprowadzonych podczas Rejestracji, tj.: adresu e-mail (Loginu) lub numeru telefonu komórkowego, lub imienia i nazwiska i kodu pocztowego, lub iii) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu adresu e-mail na potrzeby rejestracji bieżącej transakcji, która zostanie powiązana z podanym przez Klienta adresem e-mail i będzie widoczna w Koncie Klienta po dokonaniu Rejestracji, pod warunkiem użycia tego samego adresu e-mail jaki podano w danym Sklepie fizycznym i po akceptacji Regulaminu.
 10. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień i Rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
 12. Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
 13. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej;
  3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Klienta,
  4. korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  6. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.
 14. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.
 15. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i Rezerwacji oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.
 16. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.15 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 17. Usługodawca zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie art. IV.15 Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych oraz historii zakupów udostępnionej w Koncie Klienta.
 18. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.
 19. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 20. Usługodawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 855 855 855 lub inne wskazane w Serwisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z COK.
 21. W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient ma możliwość lub może zostać poproszony przez pracownika COK w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji o składanie dyspozycji za pomocą wybierania tonowego dostępnego w swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.
 22. Rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Usługodawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem COK. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.
 23. Usługodawca nie inicjuje kontaktu za pośrednictwem kanału czat. W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem czat z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu połączenia Klient łączy się z COK.
 24. Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem czat są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem czat. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem czat powinien przerwać korzystanie z czat.
 25. Usługodawca zastrzega anulowanie
  zamówienia, które z przyczyn niezależnych dla usługodawcy (np. z powodu
  błędu systemowego, błedu konwersji danych itp.) może narazić usługodawcę lub
  innych użytkowników na szkodę.

 

V. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w
  funkcjonowaniu Serwisu poprzez e-mail lub formularz kontaktowy dostępny w
  serwisie.
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres:
  Virgo Dział Sprzedaży Internetowej
  ul. Bolesława Chrobrego 145/147
  87-100 Toruń|
  e-mail: sklep@virgotorun.pl
  telefon: +48 785 831 368
  lub za pośrednictwem czata lub telefonicznie na numer telefonu COK. Za datę złożenia Reklamacji Serwisu uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.
 4. Klient może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W Reklamacji Serwisu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.
 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

IV. Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

VII. Pozostałe prawa i obowiązki

 

 1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem COK, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.
 2. W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy art. VII. 1), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 6. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.
 7. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.
 8. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta,
  Usługodawca zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej w Koncie
  Klienta oraz informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych.

 

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@virgotorun.pl.

 

IX. Spory

 

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin wchodzi w życie 15 września 2018 r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin Sklepu Internetowego

 

I. Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:
  1. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający pobranie i użytkowanie Treści cyfrowej, udostępniany w Koncie Klienta lub w Sklepie fizycznym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży.
  2. Kredyt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 3 do Regulaminu.
  3. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem COK, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz w wybranym Sklepie fizycznym, określające rodzaj i liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.
  4. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
  5. Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – dane udostępniane w postaci cyfrowej, poza Sklepem Internetowym, nieutrwalone na nośniku materialnym.
  6. Punkt Odbioru – inne niż Sklep fizyczny, wskazane w Serwisie miejsce (np.: lokal użytkowy, paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym.
  7. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub Rezerwacji Produktów.
  8. Umowa Kredytu – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 3 do Regulaminu.
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, lub ii) bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie fizycznym.
  10. Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z dostawą Towaru (np. instalacja/konfiguracja
   wyszczególnionych produktów) lub w Sklepie fizycznym (np. personalizacja, konfiguracja
   produktu), opisana w Serwisie.
  11. Ustawa VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
  1. umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz Rezerwacji,
  2. informuje Klientów o Produktach, Produktach Ratalnych w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w poszczególnych Sklepach fizycznych.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem COK, o ile Klient w trakcie kontaktu z COK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży lub dokonanie Rezerwacji lub zawarcie Umowy Kredytu następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 3. Informacje o Produktach, Produktach Ratalnych, w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..
 4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Kodów aktywacyjnych, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów oraz Produktów Ubezpieczeniowych.

 

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. W celu sprzedaży produktów w ilościach hurtowych, gdy klient zamierza
  zakupić więcej niż 20szt danego przedmiotu a nie posiada zarejestrowanego
  konta w Serwisie powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100
  Toruń, e-mail: sklep@virgotorun.pl, tel.: +48 785 831 368 . Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowych Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w art. IV.5.2.

 

IV. Rezerwacja oraz zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

 

 1. Klient w Sklepie Internetowym może:
  1. złożyć Rezerwację Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego, który następnie kupi w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie – w przypadku Rezerwacji Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
  2. złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty i/lub Kody aktywacyjne, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów lub Kodów aktywacyjnych na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Aby dokonać Rezerwacji, należy wybrać Produkt i/lub Kody aktywacyjne dostępny w Sklepie Internetowym i dokonać jego Rezerwacji, ze wskazaniem dostępnego w Serwisie Sklepu fizycznego, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru należy wskazać miejsce jego dostawy.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt i/lub Kod aktywacyjny dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru lub Kodu aktywacyjnego – wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Kodu aktywacyjnego z dostawą do Sklepu fizycznego – należy wskazać miejsce jego dostawy.
 4. Złożenie Rezerwacji i Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.
 5. Po złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
  1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego,
  2. e-mail o treści: potwierdzającej odebranie przez Usługodawcę zamówienia
   nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy z Usługodawcą. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail
   o treści przekazania zamówienia do realizacji lub potwierdzającego
   realizację zamówienia. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem. Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z dostawą do Sklepu fizycznego oraz nieodebrania Towaru i/lub Kodu aktywacyjnego (pomimo dodatkowego wezwania Klienta do odbioru) w terminie 14 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru lub Kodu aktywacyjnego, Umowa sprzedaży rozwiązuje się, a Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku składania Zamówień na Produkty finansowane Umową Kredytu Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w Sklepie Internetowym – w takim przypadku nie ma możliwości złożenia Rezerwacji. Nie uchybia to prawu odstąpienia Klienta od Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie zobowiązującymi przepisami. W przypadku, w którym Klient składając Zamówienie za pośrednictwem COK zadeklaruje chęć finansowania ceny Produktu Kredytem, dalsze czynności w szczególności złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Kredytu, następują za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W takim przypadku, wszelkie instrukcje dotyczące dalszego sposobu postępowania zostaną przekazane Klientowi przez pracownika COK lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta). Nie ma możliwości finansowania Umową Kredytu zakupu Kodu aktywacyjnego.
 7. W przypadku składania Zamówień na Produkty finansowane inną umową ratalną niż Umową Kredytu Umowa sprzedaży wraz z umową ratalną może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie fizycznym – w tym celu należy złożyć Rezerwację.
 8. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Ceny Produktów oraz Kodów aktywacyjnych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. w przypadku złożenia Rezerwacji i późniejszego zawarcia Umowy sprzedaży w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym – gotówką, kredytem ratalnym,
   kartą płatniczą, Kartą Podarunkową i akceptowanymi przez Usługodawcę kuponami płatniczymi, np. Sodexo.
  2. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze) – niedostępne w przypadku dostawy do Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru, Kartą Podarunkową (niedostępne w przypadku COK),
   Kredytem  – niedostępne w przypadku dostawy do Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym, z tym, że w przypadku Umowy sprzedaży zawieranej poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem COK
   płatności dokonywane Kredytem , kartą płatniczą lub elektronicznie w serwisie rozliczeniowym (o ile dostępne w COK), realizowane będą po uprzednim doręczeniu Klientowi przez pracownika COK na adres e-mail podany w Koncie Klienta aktywnego linku elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie płatności. W przypadku Umowy sprzedaży Produktu i Kodu aktywacyjnego, zawartej poprzez Sklep Internetowy: przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym (o ile dostępne w COK) lub Kartą Podarunkową (niedostępne w przypadku COK).
  3. w przypadku Umowy sprzedaży Kodu aktywacyjnego zawartej poprzez Sklep Internetowy – przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym lub Kartą Podarunkową.
  4. w przypadku nabycia Karty Podarunkowej poprzez Sklep Internetowy – zgodnie z Regulaminem sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
  5. W przypadku wysyłki towarów po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   odpowiednie organy celne na w danym kraju mogą dodatkowo obciążyć odbiorcę
   towaru opłatami takimi jak np. cło, itp.
 10. Terminy płatności cen określa Załącznik D do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów, programów lojalnościowych
  współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Rezerwacji lub
  Zamówienia Klient zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania
  przy uiszczeniu ceny Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Warunki
  korzystania z Karty Podarunkowej określa Regulamin Karty Podarunkowej.
 11. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 12. Z zastrzeżeniem art. IV.17 i art. IV.18 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia: i) na zakup Produktu dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej. ii) na zakup Kodu aktywacyjnego: Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 13. W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w której Usługodawca zawiadamia o dostarczeniu Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego do Sklepu fizycznego, o ile przy Towarze lub Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 14. Informacja o dostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub Kodzie aktywacyjnym lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 15. Usługodawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia i/lub Rezerwacji.
 16. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: i) w przypadku Rezerwacji – imię i nazwisko, adres – w przypadku korzystania z Kredytu – (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, ii) w przypadku Zamówienia – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 17. Rezerwacja zostanie dokonana, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów lub Kodów aktywacyjnych. W przypadku niedostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów lub Kodów aktywacyjnych. W przypadku trwałego braku Produktu lub Kodu aktywacyjnego lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru lub Kodu aktywacyjnego na stan magazynowy Usługodawcy.
 18. W przypadku przedsprzedaży Towarów lub Kodów aktywacyjnych, Klient zostanie poinformowany w Serwisie lub bezpośrednio przez Usługodawcę o przewidywanym czasie oczekiwania na premierę Towaru lub treści cyfrowych. W takim przypadku wiadomość e-mail, o której mowa w art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi w dacie premiery Towaru, podanej przy Towarze lub Kodzie aktywacyjnym lub ustalonej wcześniej bezpośrednio z Klientem.
 19. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży lub w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego z dostawą do Sklepu fizycznego dostarczony do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą do Sklepu fizycznego, Klient na adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego podane w Koncie Klienta otrzyma kod niezbędny do odbioru Towaru lub Kodu aktywacyjnego w Sklepie fizycznym.
 20. Produkty i/lub Kody aktywacyjne, na które Klient złożył Rezerwację, mogą zostać kupione w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie. Nie każdy Produkt lub Kod aktywacyjny dostępny w Sklepie Internetowym może być dostępny w Sklepach fizycznych wskazanych w Serwisie.
 21. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty: i) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej; ii) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego: udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta, iii) w przypadku złożenia Zamówienia na Zakup Produktu i Kodu aktywacyjnego: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej albo udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta lub wydania Kodu aktywacyjnego w Sklepie fizycznym w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpiło później. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox”. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147,
  87-100 Toruń lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
  sklep@virgotorun.pl

 

IV. 1     Odwrotne obciążenie VAT

 

 1. Jeżeli łączna wartość Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te Towary przekracza kwotę 20.000 zł netto, ich nabycie nastąpi za pośrednictwem COK zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem COK (dla Klientów nie posiadających adresu mailowego) dostępnym w Serwisie. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Usługodawcą, a Klientem na odrębnie ustalonych przez Strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.
 3. Po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji, w przypadku jeśli dotyczą one Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto Umowa sprzedaży nie jest zawierana i z Klientem skontaktuje się pracownik COK w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia/Rezerwacji, w tym czy Zamówienie/Rezerwacja Klienta podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Po ustaleniu zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie zawarta Umowa sprzedaży. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia Usługodawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
 4. W przypadkach Umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień/Rezerwacji lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Usługodawcę odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT.
 5. W przypadku, gdy Klient składając Zamówienie/Rezerwację w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto, zapłaci cenę Towaru wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z pracownikami COK, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta pracownikowi COK. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem COK, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Usługodawcy w trakcie składania Zamówienia/Rezerwacji.

 

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej
  oraz w przypadku produktów, które zostały Spersonalizowane na życzenie
  klienta co zostało opisane w załączniku do umowy Nr 7 Regulamin produktów
  personalizowanych. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147,
  87-100 Toruń, tel.: +48 785 831 368 , lub na adres e-mail: sklep@virgotorun.pl
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór
  stanowi Załącznik nr B do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy
  wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
  Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym można również złożyć
  i przesłać z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 6. Konsument nie ponosi kosztów:
  1. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr B do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 7. Podczas składania Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Konsument może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) lub składając taką dyspozycję pracownikowi COK – złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie Kodu aktywacyjnego przed upływem terminu odstąpienia od umowy. W takim przypadku Usługodawca informuje Konsumenta o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Towar powinien być zwrócony na adres:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100
  Toruń, tel.: +48 785 831 368 , lub na adres e-mail: sklep@virgotorun.pl
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 14. Prawo odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy reguluje Regulamin Ubezpieczeń stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu
 15. Prawo odstąpienia od Umowy Kredytu reguluje Regulamin Kredytowy stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu
 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 17. W przypadku Karty Podarunkowej zasady odstąpienia od umowy jej nabycia reguluje także Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 18. Odstąpieniu od umowy nie podlegają Produkty Spersonalizowane określone w
  załączniku nr 7 do Regulaminu

 

VI. Rękojmia i Gwarancja

 

 1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
 3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać, bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej https://virgotorun.pl) lub przesłać na adres:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100
  Toruń, tel.: +48 785 831 368 , lub na adres e-mail: sklep@virgotorun.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji
  także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie
  gwarancyjnym Towaru. Reklamacje dotyczące Towarów nabytych w Sklepie
  Internetowym z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można składać również za
  pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie formularza elektronicznego.
 5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK za pośrednictwem czata oraz pod numerem telefonu wskazanym na stronie http://www.virgotorun.pl
 6. Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych nabytych w Sklepie Internetowym można składać za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę w Koncie Klienta formularza elektronicznego. Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych nabytych w Sklepie fizycznym można składać bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej https://virgotorun.pl lub w każdym przypadku przesłać na adres:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100
  Toruń, tel.: +48 785 831 368 , lub na adres e-mail: sklep@virgotorun.pl lub bezpośrednio u wydawcy Treści cyfrowych
 7. W przypadku Karty Podarunkowej zasady reklamacji reguluje także Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 8. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100
  Toruń, tel.: +48 785 831 368 , lub na adres e-mail: sklep@virgotorun.pl

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
 4. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2018 r.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Regulamin Publikacji Treści

 

I. Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Komentarz – dodany przez Klienta Wpis powiązany z opublikowaną Odpowiedzią na pytanie.
  2. Moderator – podmiot upoważniony przez Usługodawcę do Weryfikacji Treści.
  3. Nick – unikalna, indywidualna nazwa Klienta ustalana za pośrednictwem Konta Klienta i/lub odpowiedniego formularza udostępnionego w ramach Serwisu.
  4. Odpowiedź na pytanie – dodany przez Klienta Wpis, powiązany z opublikowanym Pytaniem.
  5. Odpowiedź na pytanie do opinii – dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowanym Pytaniem do opinii.
  6. Opinia – dodana przez Klienta Treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar lub Treści cyfrowe.
  7. Pytanie –  dodany przez Klienta Wpis, powiązany z danym Towarem, za pomocą którego Klient zamierza uzyskać informacje dotyczące Towaru.
  8. Pytanie do opinii –  dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowaną Opinią.
  9. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Klienta w szczególności Wpis, Opinia, Pytanie do opinii lub Odpowiedź na pytanie do opinii.
  10. Wątek – Pytanie wraz z powiązanymi z nim Odpowiedziami na pytania i Komentarzami.
  11. Weryfikacja – decydowanie o publikacji Treści, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie oraz usuwanie dokonywane przez Moderatora i/lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę.
  12. Wpis – dodana przez Klienta Treść: Pytanie, Odpowiedź na pytanie lub Komentarz.
  13. Zapis na pytanie – funkcjonalność umożliwiająca Klientowi subskrypcję powiadomień o opublikowanych Pytaniach odnoszących się do wybranego przez Klienta Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin Publikacji Treści określa zasady zamieszczania i udostępniania przez Klientów wybranych Treści w Serwisie oraz powiązanych z nimi funkcjonalności, świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia Klientom funkcje Serwisu opisane w Regulaminie Publikacji Treści oraz umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych Treści w Serwisie w tym w szczególności:
  1. dodawanie Wpisów oraz
  2. dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.
   Ponadto Usługodawca zgodnie z Regulaminem Publikacji Treści umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Zapisu na pytania, powiadomień mailowych oraz dokonywanie oceny przydatności Treści.
 3. Korzystanie z funkcji, o których mowa pkt. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może wymagać Rejestracji i/lub zalogowania.
 4. Możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w pkt. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może być ograniczona do wybranych przez Usługodawcę Towarów.

 

III. Dodawanie Wpisów

 

 1. Wpis może dodać Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany.
 2. Każdy Wpis dodawany przez Klienta oznaczony jest Nick’iem. Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Wpisu.
 3. Klient, który posiada Konto Klienta, ma możliwość ustawienia Nicku oraz zmiany Nicku w ustawieniach Konta Klienta. W przypadku zmiany Nick’u przez Klienta, Wpisy dodane wcześniej, zostaną oznaczone nowym Nick’iem Klienta.
 4. W przypadku usunięcia Konta Klienta, opublikowane Wpisy dodane przez Klienta przed usunięciem Konta Klienta, zostaną oznaczone jako Wpisy z „Konta usuniętego”.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6 Regulaminu Publikacji Treścii/lub nie jest unikalna.
 6. Klient nie może zamieścić w treści Wpisu plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków).  Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Wpisów, w tym informacja ograniczająca ilość znaków Wpisu, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Wpisów.
 7. Wpis dodawany do danego Towaru powinien być z nim powiązany.

 

IV. Zadawanie Pytań, udzielenie Odpowiedzi na pytania oraz dodawanie Komentarzy

 

 1. Klient może dodać Pytanie dotyczące Towaru, udzielić Odpowiedzi na pytanie oraz dodać Komentarz do Odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
 2. Po opublikowaniu Pytania lub Odpowiedzi na pytanie dodane przez Klienta, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia odpowiednio: o opublikowanej w tym samym Wątku Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub dodanych w tym samym Wątku Komentarzach.
 3. Klient, który dokonał zakupu Towaru może otrzymywać na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał.

 

V. Usuwanie i edycja Wpisów

 

 1. Klient ma możliwość usunięcia lub edycji Wpisu w ciągu 15 minut od jego przesłania tj. kliknięcia odpowiedniego przycisku. Powyższe uprawnienie nie może zostać zrealizowane w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz. W takim przypadku usunięcie oraz edycja Wpisu możliwe są za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta.
 2. Po upływie terminu określonego powyżej w pkt.V.1 lub w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz, Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Wpisu. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o usunięcie lub edycję Wpisu na adres e-mail: sklep@virgotorun.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

 

VI. Zapis na pytania

 

 1. Klient może skorzystać z Zapisu na pytania, dzięki któremu otrzyma na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta wiadomość informującą o opublikowaniu Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.
 2. W celu skorzystania z Zapisu na pytania:
  1. Klient, który dokonał Rejestracji i jest zalogowany – potwierdza chęć otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na formularzu udostępnionym w Serwisie.
  2. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany – uzupełnia adres e-mail w odpowiednim formularzu udostępnionym w Serwisie oraz potwierdza chęć otrzymywania powiadomień mailowych o Pytaniach poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. W przypadku, w którym Klient, który chce skorzystać z Zapisu na pytania nie posiada Konto Klienta i/lub nie jest zalogowany, na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.

 

VII. Dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii  

 

 1. Klient może dodać Opinię, zadać Pytanie do opinii lub udzielić Odpowiedzi na pytanie do opinii za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.
 2. Do dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta, Rejestracja i/lub zalogowanie.
 3. Klient nie może zamieścić w treści Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii, w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.
 4. Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest Nick’iem.
 5. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. W takim przypadku  postanowienia pkt. III.4 – III.5 Regulaminu Publikacji Treści stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który nie posiada Konto Klienta i/lub nie jest zalogowany Klient zostanie poproszony o podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail. Podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail jest konieczne dla opublikowania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. Adres e-mail Klienta wpisany podczas dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii będzie niewidoczny w Serwisie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego nie publikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6  Regulaminu Publikacji Treści i/lub nie jest unikalny.
 8. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii odpowiednio: wiadomość informującą o opublikowaniu dodanej przez siebie Opinii lub wiadomość informującą o otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez siebie Pytania do opinii
 9. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient, w przypadku w którym wyraził na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru checkbox) otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii, odpowiednio powiadomienia o dodanych do opublikowanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii lub widomość informującą o przesłaniu Pytania do opinii do autora Opinii.
 10. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii na adres e-mail:
  sklep@virgotorun.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

 

VIII. Możliwość rezygnacji z powiadomień mailowych

 

 1. Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania określonych powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści w sposób opisany poniżej. Powyższe nie odnosi się do wiadomości, o której mowa w pkt. VI.2.b oraz pkt. XII.2 Regulaminu Publikacji Treści.
 2. Klient, który dokonał zakupu Towaru może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomień o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania.
 3. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o dodanych w tym samym Wątku Odpowiedziach na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarzach poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarza.
 4. W przypadku skorzystania z Zapisu na pytania, Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o Pytaniach dodanych do wybranego przez Klienta Towaru poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania do wybranego przez Klienta Towaru.
 5. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o opublikowanych do dodanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii, przesłaniu dodanego przez niego Pytania do opinii do autora Opinii lub otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez niego Pytania do opinii poprzez wysłanie wiadomości na adres  e-mail:
  sklep@virgotorun.pl.

 

IX. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści

 

 1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,
  2. przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
  3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  4. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Publikacji Treści.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  2. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient:
  1. udziela Usługodawcy, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania –  wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Klient upoważnia Usługodawcę do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;
  2. zezwala Usługodawcy na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Usługodawcy i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Klient zezwala Usługodawcy na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Usługodawcy i/lub za zgodą Usługodawcy w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;
  3. zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Klient najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;
  4. przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Usługodawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej;
  5. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę w ramach uprawnień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Usługodawca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. IX.4 a-c powyżej;
  6. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nick’u.
 5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu Publikacji Treści oraz przepisów obowiązującego prawa.
 6. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:
  1. zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 7. Klient poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 8. Zamieszczane oraz udostępnione Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 9. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.

 

X. Ocena przydatności

 

 1. Klient może ocenić przydatność Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.
 2. Do dokonania oceny przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie nie jest wymagana Rejestracja i/lub zalogowanie.
 3. Ocena przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie.
 4. Klient może ocenić przydatność pojedynczej Opinii lub Odpowiedzi na pytanie tylko raz.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.

 

XI. Weryfikacja

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez Moderatora) Weryfikacji Treści. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 2. Bez uszczerbku dla powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści, w szczególności Wpisów oraz Opinii, Pytań do opinii i Odpowiedzi na pytania do opinii, co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści.

 

XII. Zgłaszanie nadużyć

 

 1. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii może stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy, Klient może zgłosić nadużycie. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.
 2. Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego obok treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Zgłaszając nadużycie Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.
 3. W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
 4. Usunięcie Wpisu łączy się z usunięciem Wpisów występujących w tym samym Wątku.
 5. Usunięcie Opinii łączy się z usunięciem Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii powiązanych z usuniętą Opinią.
 6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. IX.5-6, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: opinie@euro.com.pl.

 

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Publikacji Treści ma zastosowanie Regulamin oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
 2. Zmiany Regulaminu Publikacji Treści następują w takim samym trybie jak Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin Publikacji Treści jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin Publikacji Treści wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2016 r.

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Regulamin Kredytowy

Regulamin systemu ratalnego/kredytowego

 

I. Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin systemu ratalnego określa zasady nabywania przez Konsumentów Produktów Ratalnych, w tym Kredytów udzielanych przez Bank na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie prowadzonym przez Usługodawcę, tj.:
  “Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Virgo
  Malec-Białęcka Katarzyna, ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń o
  numerze NIP: 8791976574
 2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie kredytowym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem http://www.virgotorun.pl/regulamin, w szczególności art. III.1 – 4, art. IV.1-3, 11-16, art. V-X, oraz Regulaminu Banku.

 

II. Definicje

 

 1. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:
  1. Bank – bank współpracujący z Usługodawcą, wskazany w Załączniku E do Regulaminu, który udziela Konsumentowi Kredytu.
  2. Dane Osobowe – dane osobowe Konsumenta ubiegającego się o Kredyt podane w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego.
  3. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 nr 4, poz. 28, z poźn. zm.).
  4. EAI – standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący warunków na jakich udzielany jest Kredyt, zgodny ze wzorem formularza informacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy KK.
  5. eArchiwum – elektroniczne archiwum dokumentów elektronicznych udostępniane lub prowadzone przez Bank.
  6. Formularz akceptacyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, w procesie zawierania Umowy Kredytu, służący podpisaniu Umowy Kredytu przez Konsumenta poprzez wprowadzenie Danych Osobowych identyfikujących Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz Indywidualnego Identyfikatora Transakcji.
  7. Kredyt – kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy KK, udzielany na podstawie Umowy Kredytu wyłącznie Konsumentom, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  8. Indywidualny Identyfikator Transakcji – kod autoryzacji, cyfrowo-liczbowy/identyfikator umożliwiający Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt podpisanie/zawarcie Umowy Kredytu, udostępniany w Koncie Klienta lub w tytule zwrotnego przelewu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. IV ust.10
  9. Pośrednik Kredytowy – Usługodawca, który w zakresie swojej działalności zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Kredytu.
  10. Produkt Ratalny – kredyt, w tym Kredyt udzielany przez Bank na podstawie Ustawy KK, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.
  11. Regulamin Banku – regulamin właściwy dla danego Banku, wskazany w Załączniku E do Regulaminu, określający warunki i zasady zawierania Umów Kredytu.
  12. Umowa Kredytu – umowa zawierana na odległość z Konsumentem ubiegającym się o Kredyt w celu finansowania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, niedostępna w przypadku Rezerwacji.
  13. Wniosek kredytowy – formularz elektroniczny udostępniany przez Usługodawcę w Koncie Klienta służący złożeniu do Banku wniosku o udzielenie Kredytu i zawarcie Umowy Kredytu.

 

III. Pośrednictwo Kredytowe

 

 1. Pośrednikiem w uzyskaniu Kredytu/Rat itp., pomiędzy Klientem a
  Usługodawcą na zakup produktów lub usług jest serwis Przelewu24.pl. Serwis
  Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy
  DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system
  autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku
  Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w
  charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji
  Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług
  płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem
  IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro
  SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji
  Nadzoru Finansowego.
 2. Usługodawca działając jako Pośrednik Kredytowy współpracuje z Bankiem, otrzymując od Banku wynagrodzenie oraz umocowany jest do czynności wskazanych odpowiednio w Załączniku E do Regulaminu.
 3. Konsument nie ponosi na rzecz Usługodawcy kosztów związanych z podejmowanymi przez Usługodawcę czynnościami faktycznymi lub prawnymi związanymi z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Kredytu.
 4. Klient zainteresowany ofertą Ralaną/Kredytowa musi zapoznać się z
  regulaminem pośrednika kredytowego dostępny na stronie:
  https://www.przelewy24.pl/regulamin

 

IV. Umowa Kredytu

 

 1. W przypadku zakupu Produktów finansowanych Umową Kredytu Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem art. IV.6 Regulaminu Sklepu Internetowego. Nie ma możliwości skorzystania z Rezerwacji. Powyższe nie uchybia prawu odstąpienia Konsumenta od Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku finansowania zakupów, w szczególności Towarów przy pomocy Produktów Ratalnych, innych niż Umowa Kredytu, Umowa sprzedaży wraz z umową Produktu Ratalnego, inną niż Umowa Kredytu może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie fizycznym. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub COK (drogą telefoniczną lub za pośrednictwem czata).
 3. O Kredyt może ubiegać się Konsument, który ukończył 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
  1. posiada Konto Klienta w Sklepie Internetowym;
  2. posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Konsumenta ubiegającego się o Kredyt jako posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu, z zastrzeżeniem art. IV.10;
  3. samodzielnie, bez udziału innych współkredytobiorców zawiera Umowę Kredytu;
  4. przed wysłaniem Wniosku kredytowego, w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminem Banku i akceptuje ich postanowienia;
  5. spełni warunki Banku dla otrzymania Kredytu.
 4. W celu zawarcia Umowy Kredytu, Konsument ubiegający się o Kredyt wypełnia Wniosek kredytowy podejmując kolejne kroki i czynności w oparciu o komunikaty i informacje wyświetlanie w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego.
 5. Wypełniając Wniosek kredytowy Konsument ubiegający się o Kredyt wybiera spośród dostępnych na karcie produktu w Sklepie Internetowym Produkt Ratalny o jaki się ubiega, podaje wymagane Dane Osobowe, dane i informacje dla oceny jego zdolności kredytowej oraz konieczne do zawarcia Umowy Kredytu.
 6. Podczas składania Wniosku kredytowego Klient zapoznaje się z treścią regulaminów, ogólnych warunków umów oraz formularzy informacyjnych, w szczególności Regulaminu Banku oraz akceptuje ich postanowienia. Ich akceptacja jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu złożenia Wniosku kredytowego, oceny zdolności kredytowej Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz zawarcia Umowy Kredytu.
 7. Akceptacja Regulaminu Banku jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia woli Konsumenta ubiegającego się o Kredyt o zawarciu umowy, która jest niezbędna dla zawarcia Umowy Kredytu i zapewnia zachowanie formy pisemnej dla umowy kredytu konsumenckiego przewidzianej Ustawą KK. Tryb zawarcia wskazanej wyżej umowy zawarty jest w Regulaminie Banku.
 8. Po wypełnieniu i wysłaniu Wniosku kredytowego Konsument ubiegający się o Kredyt otrzymuje wstępną decyzję kredytową Banku. Wstępna decyzja kredytowa Banku udostępniana jest w Koncie Klienta oraz jednocześnie przesyłana na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta.
 9. W przypadku, kiedy wstępna decyzja kredytowa Banku jest pozytywna Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt udostępniane są bezpłatnie w Koncie Klienta projekt Umowy Kredytu oraz EAI. Informacja o udostępnieniu w Koncie Klienta wskazanych powyżej dokumentów przekazywana jest Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta. Projekt Umowy Kredytu oraz EAI udostępniane są w Koncie Klienta, w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odczytywanie oraz pozwalający na ich odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający ich wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF, do czasu pozytywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt przez Bank.
 10. W celu zawarcia Umowy Kredytu niezbędne jest wykonanie przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1,00 zł. Przelew identyfikacyjny wykonywany jest za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII pod numerem 0000320590, NIP 585-135-11-85, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł, w całości wpłacony, która świadczy na rzecz Banku usługi w zakresie realizacji szybkich przelewów międzybankowych. Konsument ubiegający się o Kredyt w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego wyraża zgodę na skorzystanie z usługi szybkiego przelewu międzybankowego poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wyrażenie zgody na skorzystanie z usługi szybkiego przelewu międzybankowego oznacza zgodę na wykonanie tej usługi na warunkach opisanych w Regulaminie Banku i jest konieczne dla zawarcia Umowy Kredytu. Nie każdy bank prowadzący działalność w Polsce współpracuje z Blue Media S.A. w celu wykonania usługi szybkiego przelewu międzybankowego. Aktualny wykaz tych banków będzie prezentowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi szybkiego przelewu międzybankowego.
 11. Bank oraz Blue Media S.A. nie pobierają od Konsumenta ubiegającego się o Kredyt żadnych opłat za wykonanie usługi przelewu identyfikacyjnego. Wykonanie przelewu identyfikacyjnego może być odpłatne zgodnie z cennikiem/tabelą prowizji i opłat właściwymi dla rachunku bankowego, z którego korzysta Konsument ubiegający się o Kredyt.
 12. Kwota przelewu identyfikacyjnego zwracana jest przez Bank niezwłocznie na rachunek bankowy Konsumenta ubiegającego się o Kredyt, z którego go wykonano.
 13. Po dokonaniu przelewu identyfikacyjnego i na jego podstawie Bank dokonuje weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz ostatecznej oceny jego zdolności kredytowej, zgodnie z Wnioskiem kredytowym.
 14. W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt lub w przypadku, w którym Bank uzna, że nie posiada on zdolności kredytowej, Bank wydaje negatywną decyzję kredytową. Informacja o wydaniu negatywnej decyzji kredytowej udostępniania jest w Koncie Klienta oraz wysyłana na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta.
 15. W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości Konsumenta ubiegającego się o Kredyt, przy jednoczesnym pozytywnym wyniku oceny zdolności kredytowej Usługodawca przekazuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt Umowę Kredytu. Umowa Kredytu udostępniana jest w Koncie Klienta, w sposób umożliwiający jej przechowywanie i odczytywanie oraz pozwalający na jej odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający jej wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF do momentu podpisania Umowy Kredytu przez Klienta, ale nie dłużej niż 7 dni. Informacja o udostępnieniu Umowy Kredytu wysyłana jest na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta.
 16. W celu zawarcia Umowy Kredytu Konsument ubiegający się o Kredyt zapoznaje się z treścią Umowy Kredytu i akceptuje ją poprzez wprowadzenie do Formularza akceptacyjnego  wskazanych w nim Danych Osobowych oraz Indywidualnego Identyfikatora Transakcji, po czym przesyła uzupełniony Formularz akceptacyjny do Banku poprzez wciśnięcie widocznego przycisku „Wyślij”.
 17. Za datę złożenia przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oświadczenia woli o zawarciu Umowy Kredytu strony uznają datę uzupełnienia i wysłania Formularza akceptacyjnego, zgodnie z art. IV ust. 16. Oświadczenie woli wywiera skutki prawne od chwili jego złożenia.
 18. Umowa Kredytu zostaje podpisana przez lub za Bank w sposób określony w Regulaminie Banku.
 19. Harmonogram spłat Kredytu jest dostarczany na adres korespondencyjny wskazany w Umowie Kredytu.
 20. Konsument jest informowany o zawarciu Umowy Kredytu za pośrednictwem Konta Klienta oraz umożliwia się mu dostęp do Umowy Kredytu za pośrednictwem platformy eArchiwum. Po zawarciu Umowy Kredytu Konsument otrzymuje login oraz hasło dostępu do platformy eArchiwum za pośrednictwem Konta Klienta lub na numer telefonu podany w Wniosku kredytowym. Sposób dostępu do platformy eArchiwum opisany jest w Regulaminie Banku.
 21. Konsument ubiegający się o Kredyt może przerwać proces wypełniania Wniosku kredytowego przed naciśnięciem przycisku „Wyślij”. Wniosek kredytowy w stanie w jakim jego wypełnianie przerwał Konsument ubiegający się o Kredyt zostanie zapisany w Koncie Klienta w zakładce Moje zakupy. Usługodawca prześle Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta dane identyfikacyjne w celu powrotu do zapisanego Wniosku kredytowego, w szczególności czas dostępu do Wniosku kredytowego, nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Przerwanie procedury składania Wniosku kredytowego nie gwarantuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt jakichkolwiek warunków Kredytu.
 22. Usługodawca umożliwia Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt zmianę sposobu płatności na inny dostępny w Sklepie Internetowym lub może umożliwić złożenie nowego Wniosku kredytowego do innego Banku.

 

V. Obowiązki informacyjne

 

 1. Wymagane Ustawą KK obowiązki informacyjne spełniane są poprzez doręczenie Konsumentowi EAI. Termin ważności EAI jest każdorazowo określany w jego treści, przy czym wynosi co najmniej jeden Dzień Roboczy.
 2. Obowiązek informacyjny dotyczący usług finansowych świadczonych na odległość w rozumieniu Ustawy uważa się za spełniony, jeżeli Konsument ubiegający się o Kredyt otrzymał EAI.
 3. Przed zawarciem Umowy Kredytu Usługodawca przekazuje Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt informacje, o których mowa art. 28 ust. 1 Ustawy KK w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odczytywanie przez czas odpowiedni do celów jakim służą oraz pozwalający na ich odtworzenie w niezmienionej postaci, jak również umożliwiający ich wydruk oraz archiwizację w formie pliku PDF.
 4. Usługodawca jako Pośrednik Kredytowy działa w ramach działalności pomocniczej.
 5. Jeżeli Bank na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku odmówi Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt udzielenia Kredytu, niezwłocznie przekaże Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta bezpłatną informację o wynikach sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której sprawdzenia dokonano.
 6. Konsument ubiegający się o Kredyt ma prawo do otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Kredytu, jeżeli w ocenie Banku lub Pośrednika Kredytowego, spełnia on warunki do udzielenia mu Kredytu przez Bank. Projekt Umowy Kredytu powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres Konsumenta ubiegającego się o Kredyt oraz wszystkie warunki, na których Kredyt mógłby zostać udzielony.
 7. W przypadku Umowy Kredytu zawartej na czas określony, przez cały czas jej obowiązywania, Konsument, który zawarł Umowę Kredytu, ma prawo do otrzymania w każdym czasie, na wniosek złożony do Banku bezpłatnie harmonogramu spłaty.
 8. Umowy Kredytu, oraz  Regulamin Banku nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta przewidzianych w Ustawie KK.

 

VI. Dostęp do oferty dotyczącej Produktów Ratalnych

 

 1. Usługodawca umożliwia Klientom w Sklepie Internetowym dostęp do Produktów Ratalnych i w szczególności w ten sposób świadczy usługi pośrednictwa kredytowego.
 2. Produkt Ratalny jest udzielany oraz obsługiwany przez bank, z którym Usługodawca zawarł stosowną umowę. Na podstawie umów zawartych z bankiem Usługodawca:
  1. udziela informacji o Produktach Ratalnych i udostępnia Klientom ich ofertę;
  2. decyduje o dostępności Produktów Ratalnych dla poszczególnych Produktów;
  3. proponuje Klientom standardowe i niestandardowe, w tym promocyjne Produkty Ratalne.
 3. Usługodawca w porozumieniu z bankiem określa jakiego rodzaju Produkty Ratalne są dostępne w Sklepie Internetowym. Usługodawca zastrzega, że oferta Produktów Ratalnych dostępnych w Sklepie Internetowym może ulegać zmianie.
 4. Klient może skorzystać z Produktów Ratalnych dostępnych w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia. Klient może skorzystać z Produktu Ratalnego w Sklepie Internetowym, o ile spełnia określone przez bank warunki dla uzyskania i uruchomienia Produktu Ratalnego.
 5. Usługodawca zastrzega, że w Serwisie mogą znajdować się informacje jedynie o Produktach Ratalnych dostępnych w bankach posiadających Produkty Ratalne możliwe do nabycia w Sklepie Internetowym, a nie w Sklepach fizycznych, tak więc Klientowi dokonującemu w Sklepie Internetowym Rezerwacji mogą zostać zaoferowane również produkty Ratalne innych banków dostępne w Sklepie fizycznym w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Usługodawca zastrzega, że niektóre Produkty Ratalne mogą mieć charakter oferty promocyjnej i skorzystanie z nich może być uzależnione od spełniania dodatkowych warunków dotyczących Klienta lub przedmiotu finansowania, o których Klient zostanie poinformowany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wskazywania Produktów, które mogą być nabywane w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Produktów Ratalnych o charakterze oferty promocyjnej. Ofert promocyjnych Produktów Ratalnych nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie w Sklepie Internetowym.
 7. Dostępne Produkty Ratalne dla Zamówienia prezentowane są po skompletowaniu Zamówienia i mogą się różnić od Produktów Ratalnych dostępnych dla każdego z Produktów indywidualnie. W celu skorzystania przez Klienta z oferty promocyjnej Produktów Ratalnych dostępnych indywidualnie dla każdego z Produktów należy sporządzić Wniosek kredytowy odrębnie dla każdego z Produktów.
 8. Warunki finansowe Produktów Ratalnych określają odpowiednie przepisy, właściwe wzorce umowne (np.: regulamin, ogólne warunki umowy) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury banków, które są udostępniane przez banki lub Usługodawcę.

 

VII. Odstąpienie od Umowy Kredytu

 

 1. Warunki i zasady odstąpienia Konsumenta od Umowy Kredytu określa Ustawa KK. Konsument może odstąpić od Umowy Kredytu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu na adresy: Usługodawcy podany w art. I ust. 1, lub Banku podany w Załączniku E RegulaminuKonsument otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu wraz Umową Kredytu w sposób opisany w art. IV ust. 20.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy Kredytu jest zachowany, jeżeli Konsument przed jego upływem złoży na adres wskazany w art. VII ust. 2 oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym to odstąpienie Konsumenta od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym jest skuteczne także wobec Umowy Kredytu. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy Kredytu, z którą związana jest usługa dodatkowa świadczona przez Bank lub osobę trzecią np.: ubezpieczenie, odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową.
 5. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Kredytu, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Konsument zwraca niezwłocznie kwotę Kredytu wraz z odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Dniem spłaty Kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych Bankowi przez Konsumenta.
 6. W przypadku gdy Towar został wydany Konsumentowi lub rozpoczęcie świadczenia Usługi Dodatkowej nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Kredytu, a Konsument skorzystał z tego prawa, Konsument zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy ich ceny, chyba że – w przypadku Towaru – Konsument niezwłocznie zwróci Towar, a Usługodawca go przyjmie; w takim przypadku Umowa sprzedaży zawarta w Sklepie Internetowym wygasa.
 7. Strony mogą postanowić, że wydanie Towaru lub rozpoczęcie świadczenia Usługi Dodatkowej może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od Umowy Kredytu.

 

VIII. Dane osobowe

 

 1. W toku wypełniania Wniosku kredytowego Konsument ubiegający się o Kredyt podaje Dane Osobowe.
 2. Podanie Danych Osobowych, oznaczonych * jako wymagane jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Wniosku kredytowego i zawarcia oraz obsługi Umowy Kredytu. Podanie pozostałych Danych Osobowych (nieoznaczonych jako wymagane) jest dobrowolne.
 3. Administratorem danych podanych w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego jest Bank.
 4. W przypadku, w którym Konsument wyrazi zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych (np. w celach marketingowych) administratorem danych zebranych w celu i zakresie określonym w treści zgody jest odpowiednio podmiot, na którego rzecz zgoda taka została wyrażona.
 5. Konsument ma w każdym czasie prawo dostępu do Danych Osobowych oraz ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania, a zwłaszcza prawo do: i) uzyskania informacji, czy zbiór danych osobowych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, ii) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych osobowych, iii) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, iv) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, v) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, vi) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, vii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 6. W przypadku przerwania przez Konsumenta ubiegającego się o Kredyt wypełniania Wniosku kredytowego przed naciśnięciem przycisku „Wyślij” Dane Osobowe podane do momentu przerwania wypełniania Wniosku kredytowego będą przetwarzane przez Usługodawcę przez czas wskazany w art. IV ust. 21, w celu umożliwienia Konsumentowi ubiegającemu się o Kredyt dalszego wypełniania Wniosku kredytowego oraz wysłania go do Banku, a po bezskutecznym upływie ww. terminu tzn. gdy Konsument ubiegający się o Kredyt nie wypełni i nie wyśle Wniosku kredytowego, zostaną trwale usunięte z systemów Usługodawcy.

 

IX. Reklamacje

 

 1. W sprawach reklamacji dotyczących czynności Usługodawcy, związanych z udzielaniem Kredytu, w szczególności dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technicznych związanych z pośrednictwem Usługodawcy w udzielaniu Kredytu stosuje się odpowiednio pkt. V Regulaminu.
 2. W sprawach reklamacji dotyczących Kredytu stosuje się Regulamin Banku.

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Regulamin Ubezpieczeń 

 

Regulamin Ubezpieczeń (RU)

 

Regulamin Ubezpieczeń określa zasady nabywania przez Klientów Produktów
Ubezpieczeniowych, oferowanych przez Ubezpieczycieli

 

I. Definicje Regulaminu Ubezpieczeń

O ile RU nie stanowi inaczej, pojęciom pisanym wielką literą nadaje się znaczenie jak w Regulaminie, w tym w  Regulaminie Sklepu Internetowego. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Pośrednik Ubezpieczeniowy – Usługodawca, wykonujący za wynagrodzeniem czynności faktyczne lub prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów o Produkt Ubezpieczeniowy.
 2. Produkt Ubezpieczeniowy –  ubezpieczenie dostępne w Serwisie, wskazane w Załączniku nr C do Regulaminu.
 3. Ubezpieczyciel – podmiot prawa, wskazany w Załączniku nr C do Regulaminu, współpracujący z Usługodawcą, który jest stroną umowy o ubezpieczenie zawieranej z Klientem oraz wykonujący samodzielnie lub poprzez Pośrednika Ubezpieczeniowego czynności ubezpieczeniowe związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rozumieniu Ustawy DU.
 4. Ubezpieczenie Sprzętu – ubezpieczenie dostępne w Serwisie, zawierane przez Klienta z Ubezpieczycielem, dotyczące Towaru nabytego przez Klienta w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem COK, zawierane na odległość w rozumieniu Ustawy lub w Sklepie fizycznym.
 5. Ubezpieczenie produktów ratalnych –ubezpieczenie dostępne w Serwisie zawierane na odległość w rozumieniu Ustawy przez Konsumenta z Ubezpieczycielem, dostępne w przypadkach nabywania Produktów Umową Kredytową.
 6. Warunki Ubezpieczenia – warunki ubezpieczenia mające zastosowanie dla danego Produktu Ubezpieczeniowego, wskazane w Załączniku nr C do Regulaminu, udostępnione w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem COK i przekazane Klientowi, który zawiera umowę o Produkt Ubezpieczeniowy, na trwałym nośniku.

 

II. Dostęp do oferty dotyczącej Produktów Ubezpieczeniowych

Klient, który w trakcie składania Zamówienia chciałby skorzystać z Produktów Ubezpieczeniowych może skorzystać z nich zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym RU, oraz Warunków Ubezpieczenia.

 1. Usługodawca umożliwia Klientom w Sklepie Internetowym dostęp do Produktów Ubezpieczeniowych.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie, w tym  RU, Klient może nabyć Produkt Ubezpieczeniowy odpowiednio: składając Zamówienie na Produkty lub wypełniając Wniosek kredytowy. Klient może nabyć Produkt Ubezpieczeniowy, o ile spełnia warunki określone przez Ubezpieczyciela w Warunkach Ubezpieczenia.
 3. Nabycie Produktów Ubezpieczeniowych jest dobrowolne i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w tym RU, następuje odpowiednio na takich zasadach i warunkach jak zawarcie Umowy sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym lub – w przypadku Ubezpieczeń Sprzętu – za pośrednictwem COK.
 4. Usługodawca udostępnia Klientowi Warunki Ubezpieczenia obowiązujące w momencie zawierania umowy o Produkt Ubezpieczeniowy. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie prośby na adres:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147,
  87-100 Toruń, tel.: +48 785 831 368 , lub na adres e-mail: sklep@virgotorun.pl

 

III. Ubezpieczenie Sprzętu

 

 1. Ubezpieczenie Sprzętu dostępne jest wyłącznie z Towarami. Ubezpieczenie Sprzętu może być nabyte również w Sklepie fizycznym, po jego uprzedniej Rezerwacji wraz z Towarem.
 2. Umowa o Ubezpieczenie Sprzętu zawierana jest pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem. Usługodawca działa jako Pośrednik Ubezpieczeniowy (Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154 z późn. zm.) nie stosuje się).
 3. Przedmiotem Ubezpieczenia Sprzętu jest Towar zakupiony lub zarezerwowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub COK.
 4. Umowa o Ubezpieczenie Sprzętu może zostać zawarta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 5. W celu zawarcia umowy o Ubezpieczenie Sprzętu Klient wskazuje wariant ubezpieczenia spośród dostępnych na karcie produktu w Sklepie Internetowym. Opis wariantów Ubezpieczenia Sprzętu zawarty jest Warunkach Ubezpieczenia.
 6. W przypadku umowy o Ubezpieczenie Sprzętu złożenie Zamówienia możliwe
  jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Warunków
  Ubezpieczenia. Akceptacja Warunków Ubezpieczenia jest dobrowolna, lecz
  niezbędna do zawarcia umowy o Ubezpieczenie Sprzętu. Zawarcie umowy o
  Ubezpieczenie Sprzętu potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.

 

IV. Ubezpieczenie produktów ratalnych

 

 1. Umowa o Ubezpieczenie produktów ratalnych zawierana jest przy udziale
  Usługodawcy pomiędzy Konsumentem a Ubezpieczycielem. Usługodawca działa jako
  Pośrednik Ubezpieczeniowy. Informacje dotyczące Pośrednika Ubezpieczeniowego
  wymagane Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.
  2003 nr 124 poz. 1154 z późn. zm.) zawarte są w  Załączniku nr C do
  Regulaminu. Pełnomocnictwo udzielone Usługodawcy przez Ubezpieczyciela
  udostępnione jest w Sklepie Internetowym.
 2. Przedmiot Ubezpieczenia produktów ratalnych jest wskazany Warunkach
  Ubezpieczenia.
 3. Umowa o Ubezpieczenie produktów ratalnych może zostać zawarta na okres
  trwania Kredytu.
 4. W celu zawarcia umowy o Ubezpieczenie produktów ratalnych Konsument
  wskazuje wariant ubezpieczenia spośród dostępnych w trakcie wypełniania
  Wniosku kredytowego. Opis wariantów Ubezpieczenia produktów ratalnych
  zawarty jest w Warunkach Ubezpieczenia.
 5. W przypadku umowy o Ubezpieczenie produktów ratalnych złożenie Wniosku
  kredytowego możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i
  akceptacji Warunków Ubezpieczenia. Akceptacja Warunków Ubezpieczenia jest
  dobrowolna lecz niezbędna do zawarcia umowy o Ubezpieczenie produktów
  ratalnych.
 6. Zawarcie umowy o Ubezpieczenie produktów ratalnych jest uzależnione od
  zawarcia Umowy Kredytu.
 7. Zawarcie umowy o Ubezpieczenie produktów ratalnych potwierdza się
  dokumentem ubezpieczenia.

 

V. Reklamacje

 

 1. W sprawach reklamacji dotyczących czynności Usługodawcy związanych zawieraniem umów ubezpieczenia, w szczególności dotyczących funkcjonalności i rozwiązań technicznych związanych z pośrednictwem Usługodawcy związanym z zawieraniem umowy o Produkt Ubezpieczeniowy stosuje się odpowiednio art. V Regulaminu.
 2. W sprawach reklamacji dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się Warunki Ubezpieczenia.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy

 

 1. Konsument, który zawarł na odległość umowę o Produkt Ubezpieczeniowy może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Ubezpieczyciela i/lub Usługodawcę o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie Konsumenta zostało wysłane.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni: i) od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Konsumenta albo, ii) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Ubezpieczyciela.
 3. W przypadku rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w art. VI.1 Regulaminu Ubezpieczeń, Ubezpieczyciel może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. Ubezpieczyciel nie może żądać zapłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli rozpoczął świadczenie usług bez zgody Konsumenta, a także jeżeli nie wskazał Konsumentowi, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Konsument jest obowiązany zapłacić w wypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w art. VI.1 Regulamin Ubezpieczeń.
 5. Jeżeli do umowy o Produkt Ubezpieczeniowy jest dołączona kolejna umowa zawarta na odległość dotycząca usług świadczonych przez Ubezpieczyciela lub podmiot inny niż Ubezpieczyciel na podstawie porozumienia pomiędzy tym podmiotem a Ubezpieczycielem, odstąpienie od umowy o Produkt Ubezpieczeniowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec tej kolejnej umowy.
 6. Jeżeli Ubezpieczyciel nie poinformował Konsumenta, najpóźniej z chwilą wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową o Produkt Ubezpieczeniowy o: i) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) Ubezpieczyciela, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność Ubezpieczyciela wymaga uzyskania zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia; ii) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela Ubezpieczyciela, o ile taki występuje; iii) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż Ubezpieczyciel, w tym operatora środków porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec Konsumenta i Ubezpieczyciela, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych Ubezpieczycielowi.
 7. Odstąpienie od umowy Ubezpieczenia Sprzętu lub Ubezpieczenia
  produktów ratalnych nie stanowi jednocześnie odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu objętego Ubezpieczeniem Sprzętu jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy Ubezpieczenia Sprzętu.
 9. Odstąpienie od umowy Ubezpieczenia produktów ratalnych nie oznacza odstąpienia od Umowy Kredytu.

 

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. Umowa o Produkt Ubezpieczeniowy może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Ubezpieczeń stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, Warunków Ubezpieczenia, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE, Ustawy DU.
 3. Zmiany Regulaminu Ubezpieczeń następują w takim samym trybie jak Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin Ubezpieczeń jest dostępny w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin Ubezpieczeń wchodzi w życie 15 września 2018 r.

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym

 

Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym

 

Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym określa zasady nabywania przez Klientów Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.

 

I. Definicje

O ile Regulamin Kart Podarunkowych nie stanowi inaczej, pojęciom pisanym wielką literą nadaje się znaczenie jak w Regulaminie, w tym w Regulaminie Sklepu Internetowego. Wyrazom poniżej, pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Karta Podarunkowa – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktów w Sklepach fizycznych i/lub Sklepie Internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym na okaziciela środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 2. Regulamin Karty Podarunkowej (RKP)– regulamin określający zasady nabywania Kart Podarunkowych oraz warunki korzystania z Karty Podarunkowej dostępny pod adresem www.virgotorun.pl.pl/kartapodarunkowa oraz w Sklepach fizycznych.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca umożliwia Klientom w Sklepie Internetowym (z wyłączeniem COK) zakup Kart Podarunkowych utrwalonych w postaci cyfrowej. Nie ma możliwości dokonania Rezerwacji Karty Podarunkowej.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w RKP nabycie w Sklepie Internetowym Karty Podarunkowej utrwalonych w postaci cyfrowej następuje odpowiednio na zasadach i warunkach jak zawarcie Umowy sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
 3. Informacje o Kartach Podarunkowych podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 4. Podczas składania Zamówienia, Klient samodzielnie określa wartość Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej, w granicach wskazanych w Regulaminie Karty Podarunkowej.
 5. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej Kart Podarunkowych. W ramach jednego Zamówienia możliwe jest nabycie jednej Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż jedną Kartę Podarunkową należy skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail:
  sklep@virgotorun.pl

 

III. Zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym

 

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci
  cyfrowej na odległość w Sklepie Internetowym należy skontaktować się poprzez
  formularz kontatowy dostepny w Serwisie lub poprzez pocztę e-mail:
  sklep@virgotorun.pl
 2. W ramach Zamówienia na zakup Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej możliwe jest nabycie wyłącznie jednej Karty Podarunkowej. Nie ma możliwości złożenia jednego Zamówienia na Kartę Podarunkową utrwaloną w postaci cyfrowej i Produkt.
 3. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej Klient ma możliwość uiszczenia ceny: przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
 4. Usługodawca dokona aktywacji Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej aktywowana Karta Podarunkowa zostanie udostępniona w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Karcie Podarunkowej lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 6. W celu realizacji Zamówienia Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: i) imię i nazwisko ii) oraz numer telefonu kontaktowego.
 7. Karty Podarunkowe utrwalone w postaci cyfrowej nie są dostępne w przedsprzedaży.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Karty Podarunkowej Usługodawca nie wystawia w Sklepie Internetowym faktury. Klient otrzymuje dokument potwierdzający wydanie Karty Podarunkowej.

 

IV. Płatność Kartą Podarunkową w Sklepie Internetowym

 

 1. Płatność Kartą Podarunkową w Sklepie Internetowym następuje poprzez wpisanie numeru Karty Podarunkowej (składającego się z
  lier oraz cyft), w miejscach udostępnionych w Sklepie Internetowym podczas
  finalizacji zamówienia w polu “podaj kod” i kliknięciu przycisku „Zatwierdź”. W momencie kliknięcia przez Klienta przycisku
  potwierdzającego, saldo Karty Podarunkowej zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny Produktu lub inną, wskazaną przez Klienta o wartości nie większej niż saldo środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, z zastrzeżeniem punktu IV.2 RKP.
 2. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny Produktu, Klient zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny Produktu różnicy gotówką, przy odbiorze Produktu (niedostępne w przypadku Kodów aktywacyjnych.
  Produktów Personalizowanych  i Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy w przypadku dostawy do Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru).
 3. W przypadku Rezerwacji Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, płatność Kartą Podarunkową następuje zgodnie z pkt. V Regulaminu Karty Podarunkowej
  Euro.
 4. Płatność Kartą Podarunkową nie jest możliwa w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem COK tj. telefonicznie lub z wykorzystaniem kanału czat.

 

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży

 

 1. W sprawach dotyczących odstąpienia od nabycia Kart Podarunkowych utrwalonych w postaci cyfrowej w Sklepie Internetowym, o ile Regulamin RKP nie stanowi inaczej, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dotyczące Towarów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej rozpoczyna się od dnia pobrania Karty utrwalonej w postaci cyfrowej w Koncie Klienta, przy czym przez pobranie Karty Podarunkowej w Koncie Klienta rozumie się kliknięcie w link umożliwiający pobranie Karty Podarunkowej w pliku pdf.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym, Usługodawca zwraca Konsumentowi saldo Karty na dzień dokonania ostatniej transakcji z jej użyciem.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej utrwalonej w postaci cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o dezaktywacji Karty Podarunkowej i jej saldzie podlegającemu zwrotowi.
 5. Usługodawca nie udostępnia możliwości składania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Karty Podarunkowej z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego.

 

VI. Rękojmia

 

 1. Usługodawca dostarcza Karty Podarunkowe bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Karta Podarunkowa ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień RKP nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
 3. Reklamacje z tytułu Rękojmi Kart Podarunkowych można składać,
  bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy
  dostępne w Serwisie) lub przesłać na adres:
  Virgo ul. Bolesława Chrobrego 145/147,
  87-100 Toruń, tel.: +48 785 831 368 , lub na adres e-mail: sklep@virgotorun.pl
 4. Tryb składania pozostałych reklamacji i zastrzeżeń dotyczących Karty Podarunkowej określa Regulamin Kart Podarunkowych.

 

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży Karty Podarunkowej może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych RKP stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, w szczególności Regulaminu Sklepu Internetowego, Regulamin Karty Podarunkowej oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE, Ustawy DU.
 3. Zmiany RKP następują w takim samym trybie jak Regulaminu.
 4. Aktualny RKP jest dostępny w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin RKP wchodzi w życie 19 września 2018 r.

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu

Regulamin sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym

 

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym oznaczają:

 1. Towar outletowy – określane łącznie, Towar outletowy w „stanie doskonałym” oraz Towar outletowym w „stanie dobrym”.
 2. Towar outletowy w „stanie doskonałym” – Towar, wolny od wad wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginalne opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.
 3. Towar outletowy w „stanie dobrym” – Towar, noszący ślady ekspozycyjne albo krótkotrwałej eksploatacji, typu: odbarwienia, rysy, drobne uszkodzenia niewypływające na funkcjonalność, w pełni sprawny funkcjonalnie wraz z kompletnym wyposażeniem, którego oryginale opakowanie zostało otwarte lub zostało uszkodzone albo posiadający opakowanie zastępcze.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym określa zasady nabywania Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.
 2. Postanowień Regulaminu dotyczących Rezerwacji, w tym umów sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC, zawieranych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie fizycznym, nie stosuje się do Towarów outletowych.
 3. O ile z Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym nie wynika inaczej do Towarów, w szczególności do Zamówień i Umów sprzedaży Towarów outletowych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Towarów.

 

III. Umowy sprzedaży Towarów outletowych

 

 1. W ramach jednego Zamówienia można zawrzeć Umowę sprzedaży wyłącznie dla Towarów outletowych w „stanie doskonałym” oraz Towarów outletowych w „stanie dobrym”. W ramach jednego Zamówienia nie można zawrzeć Umowy sprzedaży Towarów outletowych i Towarów.
 2. Do uiszczenia ceny za Towary outletowe nie stosuje się następujących sposobów płatności: rabatów (kodów rabatowych), bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą.
 3. Zamówione Towary outletowe mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski.
 4. Dla Towarów outletowych nie stosuje się dostawy do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru.
 5. Dla Towarów outletowych Usługa Dodatkowa nie jest świadczona w Sklepie fizycznym.

 

IV. Rękojmia i Gwarancja

 

 1. Towary outletowe w „stanie doskonałym” są wolne od wad.
 2. Towary outletowe w „stanie dobrym” nie są wolne od wad i posiadają wady rodzajowo zdefiniowane w pkt. I.3. Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar outletowy ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC, z tym, że: i) wymiana Towarów outletowych w „stanie doskonałym” następuje na inne, takie same co do gatunku Towary w „stanie doskonałym”, a wymiana Towarów outletowych w „stanie dobrym” możliwa jest na inne, takie same co do gatunku Towary w „stanie dobrym”, o ile są dostępne lub ich wymiana nie powoduje nadmiernych kosztów. Wymiana Towarów outletowych na takie same co do gatunku Towary możliwa jest po wcześniejszej dopłacie różnicy pomiędzy ceną reklamowanego Towaru outletowego, a ceny Towaru, na jaki Towar outletowy ma zostać wymieniony.
 4. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów outletowych.
 5. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary outletowe (Gwarancja Towarów outletowych) jej warunki są udostępniane przy Towarze outletowym, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Towarów outletowych należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru outletowego.

 

V. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin oraz odpowiednio przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 2. Zmiany Regulaminu sprzedaży Towarów outletowych w Sklepie Internetowym następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r.

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu

Produkt personalizowany

 

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie Produkt personalizowały/Produkt na
zamówienie/Produkt modyfikowany

 1. Produkt personalizowany to produkt wykonany na specjalne zamówienie lub
  produkt, który zostaje nie odwracalnie zmodyfikowany na wyraźne życzenie
  klienta.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. O statusie zamówienia klient zostanie poinformowany za pośrednictwem
  automatycznych e-maili wysyłanych w przypadku zmiany statusu zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia na Produkt Personalizowany jest ustalany
  przez Usługodawcę w trakcie realizacji zamówienia.
 3. Usługodawca zastrzega realizację zamówień na produkty spersonalizowane
  do 30dni roboczych w przypadku nie wystąpienia sytuacji losowych nie
  zależnych od Usługodawcy.
 4. Forma zapłaty za Produkt Personalizowany to: przedpłata poprzez
  płatności elektroniczne, zaliczkę gotówkową lub inne formy przedpłaty.
 5. Produkt Personalizowany podlega reklamacji orz tzw. rękojmie.
 6. Klient nie może zwrócić produkty personalizowanego. Produkt
  Personalizowany nie podlega prawu dotyczącemu zwrotu towaru na odległość.
 7. W przypadku zakupu przez klienta Produkty Personalizowanego, klient nie
  może odstąpić od umowy zakupu.
 8. Produkt personalizowany nie musi być specjalnie oznaczny w Serwisie.
 9. Produkt będzie Produktem Personalizowanym w przypadku modyfikacji na
  życzenie klienta.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania
serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z
naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą
zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce
prywatności

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Twoich danych osobowych jest Virgo z siedzibą w Toruniu ul.
Bolesława Chrobrego 145/147
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997„o
ochronie danych osobowych” oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych” w celu:
– niezbędnym do realizacji umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Tobą a Virgo
– niezbędnym do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,
– niezbędnym do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych,
lub za Twoją zgodą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej
liczbie celów.
W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do
momentu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków pranych
przewidzianych innymi przepisami prawa, wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, bez
Twojej zgody. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu
zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Ci prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania , a także, w zakresie
wynikającym z przepisów, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich
danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego , czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Opracowana przez Administratora szczegółowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji
oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego znajduje się w siedzibie Virgo
87-100 Toruń ul. Bolesława Chrobrego 145/147 i jest dostępna do wglądu w
siedzibie Virgo na Twój wniosek.